Du är här

CVO

Vår vision

Allt är möjligt. Vi får det att fungera. 

Vårt uppdrag

Vi erbjuder omsorg med hög kvalitet och skapar förutsättningar för människor med beviljad insats enligt LSS, att leva ett självständigt liv i samhället utifrån sina behov och förutsättningar.

Handledning

Personalgrupperna får kontinuerlig handledning av en intern handledare. Handledningen syftar till att hantera problemskapande beteenden genom ett lågaffektivt bemötande, att arbeta och tänka proaktivt. Personal arbetar med att analysera vad i den sociala och fysiska miljön som leder till problemskapande beteenden. 

Vi lägger stor vikt vid att analysera oss själva, hur och vad vi kommunicerar verbalt och via kroppsspråk. För detta använder vi arbetsverktyget Funktionell analys. Där undersöks vad individen vill uttrycka via sitt beteende och vad som kan ha triggat det. Resultaten från analyserna ligger till grund för en Samspelsguide där erfarenheter sammanställs för att säkerhetsställa att individen hos oss alltid får det bemötande som är framkomligt för den aktuella situationen. 

Vi tar ansvar för att skapa förutsättningar som leder till beteendeförändring. Vi bemöter problemskapande beteenden lågaffektivt för att motverka upptrappning och för att individen snabbt skall återfinna den egna kontrollen. 

Vi arbetar proaktivt genom att bygga personliga allianser. Detta gör vi genom aktivt lyssnande, känslovalidering och medbestämmande.

Vår värdegrund

Omtanke - Din framgång är vårt mål. 
Mod - Vi har mod att förändra, lyssna, stå kvar och utmana

Vår värdegrund syftar till att vara både vägledande och styrande i våra verksamheter. Den värdegrund som finns i Lagen om stöd och service (LSS) kompletteras med vår egen. En värdegrund ska för CVO leda till samsyn och en kultur där vårt sätt att tänka, bete oss och hur vi bör se på saker och ting blir tydligt.

Varje verksamhet har en värdegrundsledare som bevakar och lyfter värdegrundsfrågor på bland annat personalmöten. De ska tillsammans med verksamhetschef och kollegor arbeta fram vad våra värdeord kännetecknar för just sin verksamhet så att den enskilde upplever goda levnadsvillkor, ett gott bemötande och insatser av god kvalitet.

CVO grundar även allt arbete i Team Olivias värdegrund:

Kunskap - I allt vi gör måste vi vara kunniga och professionella. Det säkerställer vi genom ständig kompetensutveckling.

Känsla - Våra kunder befinner sig inte sällan i underläge. Därför är det viktigt att vi i alla lägen står upp för våra omsorgstagare och bemöter dem med respekt och empati.

Om CVO

Center för vård och omsorg, CVO, startades 2003 och har sedan dess bedrivit olika verksamheter inom ramen för LSS. År 2008 startade vi vår daglig verksamhet och år 2010 startade vi våra första boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Våra boenden för ensamkommande barn och unga avvecklades under 2017. CVO blev en del av Team Olivia år 2013.

Idag har vi LSS boenden för barn- och ungdomar och vuxna samt daglig versamhet.  Vi är ca 60 anställda i företaget. Under fliken kontakt finns namn och kontaktuppgifter till ledning och administration samt verksamhetschefer. Våra medarbetare har blandad kompetens och utbildning; bl a utbildade socionomer, beteendevetare och undersköterskor. På tjänstemannanivå har vi kvalitets- och HR kompetens. Inom företaget har vi också sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

CVO har kollektivavtal genom Vårdföretagarna enligt Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E). Sjukfrånvaron på CVO under år 2019 låg på 6,7 %.

För mer information om vår ekonomi, klicka här

Bifogade filer: 
BilagaStorlek
Ikon för PDF CVO Broschyr 202014.37 MB
Ikon för PDF CVOs årsredovisning 20181.84 MB