Du är här

Kvalitet

Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp och uppfattningen av vad som är kvalitet varierar från person till person. Vad en person uppfattar som gott bemötande behöver inte vara samma för någon annan. Nedan beskrivs viktiga delar som ska stötta och styra verksamheter och medarbetare så att kvalitetsarbetet säkras.

Ledningssystem
CVO har ett ledningssystem för kvalité enligt SOSFS 2011:9 som kompletteras med en Verksamhetshandbok. Här beskrivs processer, aktiviteter och rutiner som ska både styra och stötta verksamheterna för att säkerställa att verksamheten drivs enligt de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för området. I dessa finns även policys och anvisningar som berör verksamheten.

Genomförandeplanen för den enskilde är ett av de viktigaste dokumenten att upprätta och ha som utgångspunkt för samarbetet med den enskilde. Utifrån överenskommelsen i genomförandeplanen skapar den enskilde och personalen scheman och rutiner utifrån de livsområden som den enskilde önskar och har behov av att få stöd med. Den som har fått beslut om LSS för sin livsföring ska ha ett reellt inflytande över hur stödet ska genomföras.

ICF – så att alla livsområden beaktas
Strävan och ambitionen är att skapa ICF-anpassade genomförandeplaner som utgör ett levande dokument med tydliga och uppföljningsbara mål som gäller brukarens egna behov och önskemål utifrån olika perspektiv och livsområden. Genomförandeplanen utgör även ett underlag och en instruktion för medarbetarna på verksamheten. Uppföljning av genomförandeplanen görs var 6:e månad eller vid behov. Utifrån genomförandeplanen förs social journal. I social journal ska man kunna följa insatserna i genomförandeplanen samt följa upp målen.

Att arbeta förebyggande
Verksamheterna arbetar med riskanalyser; årligen samt vid behov och förändringar i brukarens liv eller i verksamheten. Syftet är att förutse och därmed förebygga tänkbara negativa händelser, bemötande, problem och situationer som kan missgynna brukaren. Vid förutsedda risker skrivs handlingsplaner med syfte att minimera eventuella negativa händelser och konsekvenser.

Förbättringsarbetet
Det systematiska förbättringsarbetet inom CVO är organiserat så att det ska bli en så naturlig del av arbetet. När medarbetare misstänker, gör, upptäcker eller blir varse avvikelser, det vill säga fel och brister samt missförhållanden, och får in klagomål i arbetet med den enskilde eller i verksamheten, skriver man en rapport kring händelsen i vårt avvikelsehanteringssystem Infosoc. Avvikelsen registreras i systemet samt går via mail till verksamhetsansvarig. Uppföljning av avvikelser sker lokalt vid varje möte med medarbetarna. Där analyserar man avvikelser och händelser som skett i verksamheten. Utifrån den analysen föreslår personalgruppen åtgärder samt följer upp om tidigare åtgärder haft önskad effekt. Mötet protokollförs.
Även företagsledning har tillgång till alla rapporter i systemet. Därvid arbetar man enligt rutinen att följa upp, åtgärda och följa upp effekten av åtgärden. Även detta noteras i systemet. Vid allvarliga avvikelser och missförhållanden ska rapporten enligt rutin alltid gå vidare till överordnad chef.

Internrevision/Egenkontroll
Varje år görs en internrevision i bolaget. Internrevisionen planeras och genomförs av en grupp kvalitetsansvariga inom Team Olivias affärsområde Omsorg. Verksamhetschef och en medarbetare på varje verksamhet får ett personligt besök av en internrevisor som ställer frågor samt går igenom skriftliga handlingar bland annat gällande verksamhetens rutiner för kvalitetsarbetet. Resultatet sammanfattas och följs upp genom egenkontroll i ett digitalt system utformat för ändamålet. 

Undersökningar
Ytterligare undersökningar som görs är årlig brukarundersökning. CVO arbetar även med det digitala systemet &frankly för att regelbunden undersökning och uppföljning av arbetsmiljön för medarbetare. Vi har god samverkan med företrädare, anhöriga, närstående, uppdragsgivare och andra utförare av olika insatser samt hälso-och sjukvårdskontakter.

Varför vi finns
Vår ambition och strävan är att alla medarbetare ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet och kvalitetssäkring. Att alla berörda ska förstå värdet av att arbeta systematiskt och förstå för vems skull de är på arbetet.

Rapporter
Varje månad sammanfattar våra verksamhetschefer ett månadsbrev som överordnad chef tar del av. Detta för att säkerställa att kvalitetsarbetet sker med systematik och för att fånga upp bister i tid.

Kunskap och kompetens
Att utbilda och stötta verksamhetschefer och medarbetare i ledarskap, värdegrund, kunskap, diagnoskunskap, lagar och förordningar, bemötande och pedagogik är ytterligare insatser för att säkerställa att vi skapar kvalité för dem som har sitt boende eller arbete hos oss.